Sopot / Zasady i warunki korzystania ze zdjęć Agencji Kosycarz Foto Press / KFP

§1


Zdjęcia Agencji "Kosycarz Foto Press" mogą być wykorzystywane przez klientów do publikacji prasowych. Przez wykorzystanie zdjęcia rozumie się przeniesienie prawa autorskiego do jednokrotnej publikacji.. Inny sposób wykorzystania zdjęcia wymaga oddzielnej umowy.

§2


Zdjęcia Agencji "Kosycarz Foto Press" nie mogą być udostępniane przez Klienta osobom trzecim oraz nie mogą stanowić przedmiotu dalszego obrotu. Nie mogą być również przechowywane i katalogowane w archiwach klientów.

§3


Wszystkie publikowane zdjęcia Agencji "Kosycarz Foto Press" powinny być podpisane skrótem KFP i imieniem oraz nazwiskiem autora , w przypadku braku w opisie nazwiska autora samym skrótem KFP. W przypadku opublikowania zdjęcia bez w/w podpisów ma zastosowanie odpowiedni punkt cennika.

§4


Agencja "Kosycarz Foto Press" nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie zdjęcia niezgodne z jego przeznaczeniem oraz ewentualne naruszenie praw i dóbr osobistych osób trzecich jak również wynikające stąd szkody majątkowe.

§5


1) Rozliczenie pomiędzy Agencją "Kosycarz Foto Press", a Klientem za opublikowane zdjęcia odbywa się na podstawie cennika bądź na podstawie odrębnej zawartej w tym celu umowy. 
2) Należności wynikające z wykonania niniejszej umowy będą uiszczane na podstawie faktur wystawianych przez Agencję "Kosycarz Foto Press" i będą płatne w terminie 7 dni licząc od dnia wystawienia faktury. 
3) W przypadku opóźnienia z zapłatą należności naliczane będą odsetki ustawowe.

§6


1) Klient zobowiązuje się do potwierdzenia Agencji "Kosycarz Foto Press" każdorazowego opublikowania zdjęć przy poczty elektronicznej, podając nazwę i miejsce publikacji, datę i stronę najpóźniej w terminie do 7-ego dnia następnego miesiąca. 
2) W razie nie dotrzymania warunków określonych w pkt 1 Klient zobowiązany będzie do zapłaty za zamówione zdjęcia jak za zdjęcia opublikowane